Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Zawiadomienie wspólników o przedstawieniu planu połączenia

Zawiadomienie wspólników o przedstawieniu planu połączenia

Przepisy prawa przyznają wspólnikom łączących się spółek prawo do uzyskania informacji dotyczących procesu łączenia.

Wspólnicy m.in. mają prawo przeglądania dokumentacji powstałej w związku z łączeniem się spółek oraz żądania jej odpisów.

Ponadto przepisy nakładają na zarząd obowiązek ustnego poinformowania wspólników, bezpośrednio przed podjęciem uchwały o połączeniu spółek, o treści planu połączenia, sprawozdania zarządu, opinii biegłego oraz o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.

"Bezpośrednio" oznacza, że ustna informacja dotycząca połączenia powinna zostać skierowana do wspólników na zgromadzeniu wspólników, na którym poddana ma być pod głosowanie uchwała łączeniowa.

Osobą przedstawiającą istotne motywy i parametry połączenia może być zarówno przedstawiciel organów spółki, np. zarządu, jak i osoba trzecia.

Naruszenie powyższych obowiązków informacyjnych stanowi podstawę do zaskarżenia uchwały połączeniowej powództwem o stwierdzenie nieważności.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN