Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi

Wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi

Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi powinno nastąpić przez podjęciem czynności konkurencyjnych, dopuszczalne jest jednak uzyskanie wymaganej zgody po wszczęciu działalności konkurencyjnej.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu, czyli zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza, w drodze uchwały wpisanej do protokołu.

Zgoda ta może swoim zakresem obejmować wszelką działalność konkurencyjną, jak też niektóre jej aspekty.

Powinna zostać udzielona przed podjęciem pierwszej czynności konkurencyjnej lub uzyskaniem statusu wspólnika lub członka organów spółki konkurencyjnej.

Zgoda na uchylenie ustawowego zakazu konkurencji może być zmieniona lub odwołana przez podmiot, który jej udzielił.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN