Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej

Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej

Ustawodawca wprowadził ograniczenia co do możliwości sprawowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatora. Funkcje te mogą pełnić osoby, które spełniająnastępujące przesłanki: muszą to być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za ściśle określone przestępstwa.

Zakaz sprawowania funkcji z powodu skazania ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.

Jednak w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

Wniosek taki jest nie jest możliwy w przypadku przestępstw popełnionych umyślnie. 

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN