Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wniosek o odwołanie likwidatora i wyznaczenie nowego likwidatora

Wniosek o odwołanie likwidatora i wyznaczenie nowego likwidatora

Zasadą jest, że członkowie zarządu stają się likwidatorami. Reguła ta może mieć wyjątki, wynikające z odmiennych postanowień umowy spółki, uchwały wspólników bądź orzeczenia sądu, w przypadku gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały wspólników. Likwidatorów ustanowionych przez sąd tylko sąd może odwołać.

Na wniosek osób mających interes prawny sąd może, z ważnych powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić innych.

Osobami, które mogą posiadać interes prawny w żądaniu odwołania likwidatorów należą: wspólnicy i spadkobiercy, zastawnik i użytkownik udziałów, wierzyciel osobisty wspólnika, który uzyskał zajęcie jego udziału czy syndyk masy upadłościowej wspólnika.

Ważnym powodem jest przyczyna uniemożliwiająca bądź czyniąca niecelowym pełnienie przez daną osobę funkcji likwidatora. Przyczyna ta może mieć charakter zawiniony, jak i niezawiniony.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN