Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa

  1. Cel złożenia wniosku:

Zbycie przedsiębiorstwa jest jednym ze szczególnych przypadków przejścia praw i obowiązków jednego podmiotu na drugi.

Jeżeli do zbycia doszło po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu , sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko nabywcy, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Przejścia tego nie można wykazać innymi dowodami. Dokumentem urzędowym stwierdzającym przejście uprawnienia po powstaniu tytułu egzekucyjnego na inna osobę jest, w szczególności, sporządzony w postępowaniu upadłościowym i zatwierdzony przez sędziego-komisarza plan podziału funduszów masy, w którym w celu zaspokojenia wierzycieli przyznano im wierzytelności przysługujące upadłemu wobec osób trzecich.

Jeżeli wierzyciel nie może uzyskać dokumentu stwierdzającego zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego albo gdyby uzyskanie takiego dokumentu było nadmiernie utrudnione, sąd przed nadaniem klauzuli wykonalności wysłucha nabywcę.
Przedmiotem postępowania sądu jest tylko formalne badanie, czy na podstawie przedstawionych dokumentów nastąpiło przejście uprawnień lub obowiązków. Sąd nie może badać natomiast, czy rzeczywiście doszło do tego przejścia.

2. Zakres wniosku:

We wniosku określimy

  • sąd właściwy do złożenia wniosku
  • wszelkie elementy wymagane przez przepisy prawa,
  • okoliczności, które uzasadniają złożenie wniosku,
  • koszty związane ze złożeniem wniosku,
  • dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku

 

3. Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

opłaty jakie zobowiązany jest uiścić wnioskodawca

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN