Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wniosek do sądu o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Wniosek do sądu o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa, w umowie spółki oraz w sytuacji, jeżeli organ lub osoby uprawnione do zwołania zgromadzenia uznają to za wskazane.

Do przypadków wskazanych w ustawie należy m.in. sytuacja, gdy zarząd nie zwołał zgromadzenia wspólników w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia żądania, wówczas sąd rejestrowy, na wniosek wspólników występujących z żądaniem – po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, może ich upoważnić do zwołania zgromadzenia wspólników.

Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.

Umowa spółki może przyznać powyższe uprawnienia wspólnikom reprezentującym mniej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników występujących z tym żądaniem.

Sąd, w postanowieniu uwzględniającym wniosek, określa porządek obrad zgromadzenia, osoby uprawnione do jego zwołania, termin odbycia zgromadzenia oraz wyznacza przewodniczącego zgromadzenia.

Postanowienie sądu nie oznacza zwołania zgromadzenia wspólników, stanowi jedynie upoważnienie wspólnika lub wspólników występujących z wnioskiem do jego zwołania.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN