Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wezwanie wspólnika do zwrotu nienależnej wypłaty

Wezwanie wspólnika do zwrotu nienależnej wypłaty

Wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki otrzymał wypłatę, obowiązany jest do jej zwrotu. Członkowie organów spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za taką wypłatę, odpowiadają za jej zwrot spółce solidarnie z odbiorcą.

Obowiązek zwrotu istnieje bez względu na dobrą bądź złą wiarę wspólnika.

Przez wypłatę należy rozumieć każdy rodzaj przysporzenia otrzymanego ze strony spółki, nie tylko pieniądze, ale także rzeczy, dobra niematerialne czy usługi.

Chodzi o świadczenia, które wspólnik otrzymał z tytułu uczestnictwa w spółce, nie zaś jako pracownik, czy kontrahent. Przykładem jest wypłata wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego lub wypłatę nienależnej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy.

Obowiązany do zwrotu świadczenia otrzymanego wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki jest przede wszystkim osoba, która będąc wspólnikiem otrzymała takie świadczenie.

Solidarnie ze wspólnikiem, który otrzymał wypłatę, odpowiadają za jej zwrot członkowie organów spółki ponoszący za taką wypłatę odpowiedzialność. Przez organy spółki należy rozumieć zarząd spółki, radę nadzorczą oraz komisję rewizyjną

Jeżeli zwrotu wypłaty nie można uzyskać od odbiorcy, jak również od osób odpowiedzialnych za wypłatę, za ubytek w majątku spółki, który jest wymagany do pełnego pokrycia kapitału zakładowego, odpowiadają wspólnicy w stosunku do swoich udziałów.

Kwoty, których nie można ściągnąć od poszczególnych wspólników, rozdziela się między pozostałych wspólników w stosunku do udziałów.

Powyższa odpowiedzialność nie może być ograniczona ani wyłączona.

Termin przedawnienia roszczenia o zwrot wpłaty wynosi 3 lata w stosunku do odbiorcy, który nie wiedział o bezprawności otrzymanej wpłaty, w stosunku do członków organów odpowiedzialnych za wypłatę oraz w stosunku do pozostałych wspólników. Roszczenia o zwrot bezprawnej wypłaty w stosunku do odbiorcy, który wiedział o bezprawności otrzymanej wypłaty przedawniają się z upływem zwykłego, dziesięcioletniego terminu przedawnienia.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN