Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony

 • umowa o pracę na czas określony stanowi odstępstwo od umów terminowych, w związku z czym nie powinna być nadużywana przez pracodawców oraz stosowana tylko w ściśle określonych przypadkach, związanych z charakterem wykonywanej pracy;
 • umowa ta może zostać zawarta na czas ściśle określony przez przepisy prawa;
 • łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony, pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, czyli pomiędzy tym samym pracodawcą i pracownikiem, nie może przekraczać 33 miesięcy;
 • w sytuacji, kiedy pracodawca zawiera z tym samym pracownikiem kila umów o pracę na czas określony, łączna liczba umów nie może przekraczać 3, a ich łączny okres trwania nie może przekraczać 33 miesięcy.
 • jeżeli pracodawca i pracownik chcieliby przedłużyć okres trwania zawartej pomiędzy nimi umowy o pracę na czas określony, uważa się, że po upływie okresu na jaki ta umowa została zawarta, zawarta zostaje nowa umowa na czas określony.
 • w sytuacji, kiedy okres zatrudnienia pracownika na podstawie jednej umowy o pracę na czas określony przekroczy 33 miesięcy lub jeżeli pracodawca i pracownik zawrą pomiędzy sobą więcej niż 3 umowy na czas określony, uważa się, że od dnia następnego po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, strony zawarły umowę o pracę na czas nieokreślony.

 

Wskazanych powyżej uregulowań, dotyczących możliwości zawarcia z tym samym pracownikiem maksymalnie 3 umów o pracę na czas określony, których łączny okres trwania nie może przekraczać 33 miesięcy, nie stosuje się do następujących umów o pracę zawartych na czas określony:

 

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

 

Umowa o pracę musi określać:

 • strony umowy, czyli określać, kto jest pracodawcą, a kto pracownikiem;
 • rodzaj umowy, czy jest to umowa na czas określony, na czas nieokreślony, czy na okres próbny;
 • datę jej zawarcia
 • warunki pracy i płacy, w szczególności:
 • rodzaj pracy, np. poprzez określenie zawodu, funkcji, stanowiska pracy lub opisu charakteru pracy lub czynności;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • Jest to miejsce, w którym pracownik stale wykonuje swoje obowiązki pracownicze. W niektórych przypadkach, kiedy wynika to z rodzaju pracy np. kierowca, miejsce pracy określa się zmiennie, dostosowują je do faktycznego miejsca wykonywania pracy.
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.
 • Pracodawca może ustalić wynagrodzenie i jego wysokość zarówno w sposób bezpośredni, czyli wymienić jego składniki oraz wysokość w umowie o pracę, jak i pośredni, na przykład poprzez uregulowanie tej kwestii w Regulaminie wynagradzania.
 •  wymiar czasu pracy, który może być wskazany w Regulaminie pracy obowiązującym u pracodawcy lub indywidualnie w umowie poprzez wskazanie
 • termin rozpoczęcia pracy.

 

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu:

1) zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

w umowie należy określić ten cel lub okoliczności, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

 

 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Cena netto 250,00 PLN
Cena z VAT 307,50 PLN