Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego

Umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego

  1. Cel zawarcia umowy:

Alternatywny sposób rozpoznawania sporów cywilnych stanowi krajowe sądownictwo polubowne.

Organem rozstrzygającym nie jest w tym przypadku sąd państwowy. Sąd polubowny opiera się na umowie stron. Zawarcie umowy o arbitraż, czyli dokonanie tzw. zapisu na sąd polubowny oznacza, że strony stosunku cywilnoprawnego poddają istniejący między stronami spór lub spór mogący między nimi powstać w przyszłości, z określonego w umowie stosunku prawnego, rozstrzygnięciu przez specjalny sąd ustanowiony przez strony tejże umowy. Sąd arbitrażowy ma kompetencje wydawania wyroków, które mają taką samą moc prawną jak wyroki sądów państwowych.

W umowie należy również wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć.

Właściwość sądu polubownego wynikająca z zapisu na sąd polubowny wyłącza możliwość orzekania przez sądy państwowe.

Zapis na sąd polubowny może wskazywać stały sąd polubowny jako właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je regulamin stałego sądu polubownego obowiązujący w dacie zawarcia zapisu na sąd polubowny.

Miejsce postępowania przed sądem polubownym wskazują strony, a w razie braku takiego wskazania określa je sąd polubowny, biorąc pod uwagę przedmiot postępowania, okoliczności sprawy i dogodność dla stron.

Jeżeli miejsce postępowania przed sądem polubownym nie zostało określone przez strony ani przez sąd polubowny, uważa się, że miejsce tego postępowania znajdowało się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy na tym terytorium wydane zostało orzeczenie kończące postępowanie w sprawie.

W umowie strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe - mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

Jeżeli osoba wyznaczona w zapisie na sąd polubowny jako arbiter lub arbiter przewodniczący odmawia pełnienia tej funkcji lub gdy pełnienie przez nią tej funkcji okaże się z innych przyczyn niemożliwe, zapis na sąd polubowny traci moc, chyba że strony postanowiły inaczej.

W braku odmiennej umowy stron, zapis na sąd polubowny traci moc, w przypadku gdy sąd polubowny wskazany w tym zapisie nie przyjął sprawy do rozpoznania lub gdy rozpoznanie sprawy w ramach tego sądu okazało się z innych przyczyn niemożliwe.

 

2. Zakres umowy:

 

W umowie określimy

  • Stosunek prawny, z którego mogą wynikać spory,
  • Skład sądu polubownego,
  • Miejsce odbywania posiedzeń przez sąd,
  • Termin rozstrzygnięcia sporu przez sąd,
  • Tryb powoływania biegłego w przypadku powstania sporu,
  • Zasady postepowania przed sądem,
  • Zasady wynagradzania arbitrów

 

3. Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

-          wskazać sposoby zabezpieczenia roszczeń stron umowy.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN