Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania członków Zarządu

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania członków Zarządu

Zarząd spółki z o.o. prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Składa się z jednego lub większej liczby członków, przepisy prawa nie precyzują liczby członków, pozostawiając tą kwestię do uregulowania w umowie spółki przez wspólników.

Do zarządu mogą być powołani zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza ich grona.

Zarząd może być powołany na czas określony lub nieokreślony.

Zasadą jest, że członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. W umowie spółki wspólnicy mogą określić inny sposób powoływania i odwoływania zarządu, np. przez radę nadzorczą.

Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej

 

Skład osobowy zarządu spółki z o.o. podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS.

Spółka obowiązana jest zgłaszać wszelkie zmiany w składzie osobowym zarządu do sądu rejestrowego. Wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu,czyli w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 250 zł, powiększonej o koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, czyli o kwotę 100 zł.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN