Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Rejestracja znaku towarowego na terenie RP

Rejestracja znaku towarowego na terenie RP

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy jest bardzo istotnym elementem w budowaniu świadomości i rozpoznawalności marki każdego przedsiębiorcy. Pozwala na szybką identyfikację danego produktu lub usługi z konkretnym producentem. Jest podstawą, na której opiera się planowanie rozwoju marki oraz podtrzymanie konkurencyjności na rynku, co w dzisiejszych czasach, przy tak dużej dostępności często zbliżonych do siebie ofert, ma niebagatelne znaczenie. Dlatego tak ważna z punktu widzenia przedsiębiorcy jest ochrona własnych produktów i usług w oparciu o znak towarowy.

Znak towarowy zgłasza się zawsze dla określonych towarów lub usług. Z uwagi na fakt, iż po złożeniu wniosku o rejestrację nie ma już możliwości dopisania do niego dodatkowych pozycji, warto dobrze przemyśleć listę produktów/usług i uwzględnić nie tylko towary, które aktualnie oznaczamy znakiem, ale również potencjalne użycie znaku w związku z planowanym rozwojem w niedalekiej przyszłości.

Lista towarów i usług, dla których zgłaszamy znak ma olbrzymie znaczenie, ponieważ wyznacza zakres ochrony naszego znaku. Trzeba jednak pamiętać, że im dłuższa lista towarów/usług, tym większe opłaty urzędowe za zgłoszenie i ochronę znaku. Opłaty zależą bowiem od ilości tzw. klas nicejskich, w których skatalogowane zostały rodzaje towarów i usług (klasyfikacja towarów i usług składa się z 45 klas).


Ile trwa rejestracja znaku? Na ile lat przyznawane jest prawo ochronne na znak?

Czas oczekiwania przedsiębiorcy na rejestrację znaku towarowego, dzięki ostatniej nowelizacji Prawa własności przemysłowej, ktora weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., skrócił się do ok. 7 miesięcy od momentu zgłoszenia (z ponad roku). 

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. W celu przedłużenia ochrony na kolejny 10-letni okres, należy złożyć wniosek o przedłużenie prawa oraz wnieść wymagane opłaty.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.


Jak to wygląda w praktyce?

Stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji jest zgłaszający. Zgłoszenia znaku towarowego można dokonać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej, również za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Warunkiem wszczęcia postępowania przed Urzędem Patentowym RP jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie. 

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie wynosi 450 zł (przy zgłoszeeniu dorga elektroniczną 400 zł) i dodatkowo 120 zł od każdej kolejnej klasy towarowej.


Zgłoszenie znaku towarowego

Zgłoszenie znaku towarowego zawiera w szczególności:

  • podanie (powinno zawierać m.in. dane zgłaszającego, wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, określać znak towarowy oraz wskazywać towary, dla których znak jest przeznaczony, oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa),
  • dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa,
  • oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego,
  • fotografię lub odbitkę znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji,
  • dwa egzemplarze informatycznego nośnika danych zawierającego nagranie dźwięku, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego,
  • dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym,
  • regulamin znaku, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego,
  • pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

WAŻNE: Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku.

Jeżeli Urząd Patentowy nie stwierdzi przeszkód rejestracyjnych, zgłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu PatentowegoW terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w BUP, osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia. W przypadku braku sprzeciwu lub w przypadku wydania ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu, Urząd wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie udzielenia prawa ochronnego.


Decyzja o udzielniu prawa ochronnego na znak towarowy

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania tego prawa. Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony.

Opłata okresowa znaku towarowego wynosi 400 zł za każdą klasę. Opłaty uiszcza się na rachunek Urzędu Patentowego gotówką, przelewem lub przekazem pocztowym. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Udzielone prawo ochronne na znak towarowe podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych. Jego udzielenie stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy.

Opata za publikację informacji o udzielnym prawie ochronnym wynosi 90 zł.


Zakres usługi:

Kompleksowa obsługa procesu rejestracji znaku towarowego.

 

 

Cena netto 960,00 PLN
Cena z VAT 1 180,80 PLN