Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Pozew w postępowaniu nakazowym

Pozew w postępowaniu nakazowym

  1. Cel wniesienia pozwu:

 

Postępowanie nakazowe jest postępowaniem procesowym odrębnym, o charakterze przyspieszonym i uproszczonym, służącym dochodzeniu roszczeń pieniężnych albo świadczenia innych rzeczy zamiennych.

Wybór postępowania nakazowego jako trybu rozpoznania powództwa należy do powoda, który musi zawrzeć w swoim pozwie wyraźne żądanie.

W postępowaniu nakazowym mogą być rozpatrywane sprawy należące do zwykłego postępowania, jak i te, które należą do postępowań odrębnych.

Rozpoznanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym.

Podstawowym wymogiem dla uzyskania nakazu zapłaty jest konieczność udowodnienia w całości okoliczności uzasadniających żądanie, dołączonymi do pozwu odpowiednimi dokumentami, takimi jak dokument urzędowy; zaakceptowany przez dłużnika rachunek; wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu; zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku.

Dokumenty te powinny potwierdzać powstanie roszczenia, jego wysokość i wymagalność, obowiązek świadczenia pozwanego.

W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Spełnia on taką samą rolę jak postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane w postępowaniu zabezpieczającym.

 

2. Zakres pozwu:

 

W pozwie określimy

  • wskazanie podstawy faktycznej i prawnej powództwa,
  • żądania pozwu,
  • sąd właściwy do wniesienia pozwu,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • opłaty, jakie należy uiścić w związku z wniesieniem pozwu,
  • szczegółowe uzasadnienie żądań pozwu
Cena netto 150,00 PLN
Cena z VAT 184,50 PLN