Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki na podstawie art. 299 k.s.h.

Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki na podstawie art. 299 k.s.h.

  1. Cel wniesienia pozwu:

 

W sytuacji, kiedy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Przesłankami, które warunkują odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich są następujące: istnienie straty w postaci nieściągalnej należności i uchybienia członków zarządu, powodujące ich odpowiedzialność.

Bezskuteczność egzekucji stwierdzona zostaje z reguły postanowieniem właściwego komornika.

Nie jest konieczne, aby bezskuteczna egzekucja była prowadzona przez tego wierzyciela, który zamierza wystąpić przeciw członkom zarządu spółki.

Pociągnięcie członków zarządu spółki do odpowiedzialności wymaga wytoczenia przeciwko nim odrębnego powództwa.

Członkowie zarządu odpowiadają za całość zobowiązań spółki, których nie można zaspokoić z majątku spółki.

Odpowiedzialność  członków zarządu obejmuje także koszty procesu prowadzonego przeciwko spółce, jak również koszty postępowania egzekucyjnego, a nawet odsetki za nieterminowe spełnienie świadczenia przez spółkę.

Odpowiedzialność członka zarządu jest odpowiedzialnością osobistą, subsydiarną wobec spółki, nie jest ograniczona kwotowo.

Istnieją przypadki, w których odpowiedzialność ta jest wyłączona. Należą do nich następujące sytuacje: we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

 

2. Zakres pozwu:

 

W pozwie określimy

  • wskazanie podstawy faktycznej i prawnej powództwa,
  • żądania pozwu,
  • sąd właściwy do wniesienia pozwu,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • opłaty, jakie należy uiścić w związku z wniesieniem pozwu,
  • szczegółowe uzasadnienie żądań pozwu
  • załączniki, jakie należy załączyć do pozwu,

 

3. Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

  • wskazać sposoby zabezpieczenia powództwa
Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN