Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Pozew o wyłączenie wspólnika

Pozew o wyłączenie wspólnika

  1. Cel wniesienia pozwu:

 

Prawo żądania wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. przysługuje wszystkim wspólnikom, których udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.

W sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. sąd ma obowiązek ustalić, czy osoby występujące z żądaniem mają legitymację czynną do wszczęcia takiej sprawy.

Wspólnik może być wyłączony ze spółki w drodze powództwa z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika.

Ważna przyczyna wyłączenia ma dotyczyć danego wspólnika, nie może więc odnosić się do wszystkich wspólników bądź do samej spółki.

O wyłączeniu wspólnika decyduje sąd, w każdym przypadku rozstrzygając, czy powody wskazane przez wspólników mogą być uznane za ważne przyczyny uzasadniające prawo wystąpienia w powództwem.

Wyłączenie wspólnika powoduje, że jego udziały muszą zostać przejęte przez pozostałych wspólników lub osoby trzecie.

Sąd w orzeczeniu o wyłączeniu wspólnika ustala termin, do którego wyłączonemu wspólnikowi musi być zapłacona cena przejęcia wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu. Jeżeli cena ta nie zostanie uiszczona wspólnikowi lub złożona do depozytu sądowego, to orzeczenie o wyłączeniu staje się bezskuteczne.

Wspólnik bezskutecznie wyłączony ma prawo domagać się od pozywających naprawienia szkody powstałej w związku z wytoczeniem powództwa.

Szkoda ta może polegać na podjęciu czynności niekorzystnych dla wspólnika w trakcie zawieszenia jego praw udziałowych, pozbawieniu w ten sposób dochodów ze spółki, zachwianiu wiarygodności, poniesieniu kosztów przegranego procesu.

 

2. Zakres pozwu:

 

W pozwie określimy

  • wskazanie podstawy faktycznej i prawnej powództwa,
  • żądania pozwu,
  • sąd właściwy do wniesienia pozwu,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • opłaty, jakie należy uiścić w związku z wniesieniem pozwu,
  • szczegółowe uzasadnienie żądań pozwu
  • załączniki, jakie należy załączyć do pozwu,

 

3. Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

  • wskazać sposoby zabezpieczenia powództwa
Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN