Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Pozew o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem

Pozew o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem

1. Cel wniesienia pozwu:

 

Patent jest prawem podmiotowym, na którego treść składa się terytorialna i czasowo ograniczona wyłączność korzystania z wynalazku.

Korzystanie z wynalazku polega na czerpaniu z niego korzyści oraz dysponowanie nim. 

Podstawowym uprawnieniem wynikającym z patentu jest możliwość skutecznego zakazania osobom trzecim zawodowego lub zarobkowego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na: wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna).

Powództwo o ustalenie istnienia bądź nieistnienia prawa bądź stosunku prawnego może zostać wniesione do sądu, jeżeli spełnione są dwie przesłanki: powód ma interes prawny w ustaleniu prawa lub stosunku a ustalenie dotyczy prawa lub stosunku już istniejącego.

Obowiązek wykazania istnienia interesu prawnego, jako materialnoprawnej podstawy roszczenia o ustalenie, spoczywa na powodzie. Do jego obowiązku należy przytoczenie faktów, które uzasadniają jego interes prawny oraz dowód na jego poparcie. Twierdzenie te oraz dowody należy zawrzeć w pozwie.

Powództwo o ustalenie, że działanie powoda nie narusza prawa wynikającego z ważnego patentu może być wykorzystane do rozstrzygania istniejących już sporów o naruszenie patentu lub zapobiegania sporom, które mogą powstać na tle naruszonego patentu.

Na powodzie spoczywa obowiązek wskazania konkretnego produktu oraz określonego patentu, z którymi może kolidować prowadzona działalność gospodarcza.

 

2. Zakres pozwu:

 

W pozwie określimy

  • wskazanie podstawy faktycznej i prawnej powództwa,
  • żądania pozwu,
  • sąd właściwy do wniesienia pozwu,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • opłaty, jakie należy uiścić w związku z wniesieniem pozwu,
  • szczegółowe uzasadnienie żądań pozwu,
  • załączniki, jakie należy załączyć do pozwu,

 

3. Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

  • wskazać sposoby zabezpieczenia powództwa
Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN