Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały

  1. Cel wniesienia pozwu:

 

Podstawą stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników przez sąd jest jej sprzeczność z ustawą.

Chodzi tu nie tylko o sprzeczność z przepisami kodeksu spółek handlowych, ale także z innymi ustawami. Sprzeczność uchwały z ustawą może odnosić się zarówno do samej treści uchwały, jak i do sposobu zwołania i przebiegu zgromadzenia wspólników oraz sposobu podejmowania uchwał, także w tzw. trybie obiegowym.

Legitymowanymi do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały są: zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna oraz poszczególni ich członkowi; wspólnik, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wspólnik bezzasadnie niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu wspólników; wspólnik, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad; w przypadku pisemnego głosowania, wspólnik, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia należy wnieść w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały.

Powództwo kieruje się przeciwko spółce, a nie jej organom czy wspólnikom. Nie jest to w szczególności powództwo przeciwko zgromadzeniu wspólników, na którym podjęto uchwałę.

Spółkę w sporze reprezentuje zarząd, chyba że na mocy uchwały wspólników ustanowiony został pełnomocnik.

Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały wspólników ma moc obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi wspólnikami oraz w stosunkach między spółką a członkami organów spółki.

 

2. Zakres pozwu:

 

W pozwie określimy

  • wskazanie podstawy faktycznej i prawnej powództwa,
  • żądania pozwu,
  • sąd właściwy do wniesienia pozwu,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • opłaty, jakie należy uiścić w związku z wniesieniem pozwu,
  • szczegółowe uzasadnienie żądań pozwu
  • załączniki, jakie należy załączyć do pozwu,

 

3. Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

  • wskazać sposoby zabezpieczenia powództwa
Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN