Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę

Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę

  1. Cel wniesienia pozwu:

 

Strony zawierające umowę nie są w stanie przewidzieć, czy w okresie pomiędzy powstaniem zobowiązania a jego wykonaniem nie dojdzie do zmiany stosunków społeczno-gospodarczych.

Jeżeli właśnie z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków pomiędzy stronami spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron.

Powyższy środek można zastosować jedynie w sytuacji, kiedy naruszona równowaga co do równości świadczeń wzajemnych wynikających z umowy nie może zostać przywrócona w inny sposób. 

Podstawową przesłanką zastosowania przepisu jest wystąpienie zmiany stosunków, przy czym zmiana ta musi być nadzwyczajna, czyli wyjątkowa, normalnie niespotykana. Wskutek zmiany stosunków ma zaistnieć nadmierna trudność w spełnieniu świadczenia lub groźba rażącej straty. Warunkiem zastosowania przepisu jest jednak to, by świadczenie było możliwe do spełnienia.

Nadmierna trudność spełnienia świadczenia dotyczy przed wszystkim dłużnika. Może mieć ona charakter osobisty lub majątkowy.

W razie spełnienia wszystkich przesłanek każda ze stron zobowiązania może wytoczyć powództwo (główne lub wzajemne) przeciwko drugiej stronie o zmianę zobowiązania lub jego rozwiązanie.

Sąd nie jest związany żądaniem pozwu co do sposobu ingerencji w stosunek zobowiązaniowy. Decyzję o zmianie zobowiązania lub jego rozwiązaniu podejmuje niezależnie od woli powoda, w granicach i według dyrektyw

Rozwiązanie umowy jest środkiem ostatecznym.

Strony powinny również rozliczyć się pomiędzy sobą. Nabywca może mieć roszczenie o zwrot wpłaconej ceny czy o zwrot nakładów poczynionych na rzecz. Roszczenie to przybiera postać powództwa o zapłatę.

Uprawnienie do żądania ukształtowania umowy przez sąd nie podlega przedawnieniu.

2. Zakres pozwu:

 

W pozwie określimy

  • wskazanie podstawy faktycznej i prawnej powództwa,
  • żądania pozwu,
  • sąd właściwy do wniesienia pozwu,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • opłaty, jakie należy uiścić w związku z wniesieniem pozwu,
  • szczegółowe uzasadnienie żądań pozwu.
Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN