Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Pozew o rozwiązanie przez sąd spółki z o.o.

Pozew o rozwiązanie przez sąd spółki z o.o.

  1. Cel wniesienia pozwu:

 

Rozwiązanie spółki mogą powodować różnorakie przyczyny, np. przyczyny przewidziane w umowie spółki bądź uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza.

Również sąd wyrokiem morze orzec rozwiązanie spółki na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki.

Wspólny cel stanowi element konstytutywny istnienia spółki z o.o., będąc podstawą współdziałania wszystkich wspólników. W rezultacie jeżeli podstawa ta odpadnie, spółka traci rację bytu.

Spółka może posiadać kilka celów, np. gospodarczy, kulturalny, charytatywny.

Podmiotami legitymowanymi do żądania rozwiązania spółki są wspólnicy, członkowie zarządu, rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej

Powództwo wytaczane jest przeciwko spółce, nie zaś przeciwko pozostałym wspólnikom.

Spółkę w procesie reprezentuje zarząd. Jednakże jeżeli zarząd nie może działać za spółkę, tj. gdy pozew wnieśli członkowie zarządu, spółkę reprezentuje na rada nadzorcza  lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.

Orzeczenie uwzględniające żądanie rozwiązania spółki ma charakter konstytutywny i wywiera skutek z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Z tą chwilą spółka wkracza w stadium likwidacji, po przeprowadzeniu której następuje dopiero rzeczywiste rozwiązanie spółki.

 

2. Zakres pozwu:

 

W pozwie określimy

  • wskazanie podstawy faktycznej i prawnej powództwa,
  • żądania pozwu,
  • sąd właściwy do wniesienia pozwu,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • opłaty, jakie należy uiścić w związku z wniesieniem pozwu,
  • szczegółowe uzasadnienie żądań pozwu
  • załączniki, jakie należy załączyć do pozwu,

 

3. Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

  • wskazać sposoby zabezpieczenia powództwa
Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN