Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

  1. Cel wniesienia pozwu:

Prawomocny wyrok zasądzający od dłużnika na rzecz wierzyciela określone roszczenie stanowi tytuł egzekucyjny, który może być podstawą do dalszych czynności służących przeprowadzeniu egzekucji sądowej. Takiemu tytułowi egzekucyjnemu nadawana jest klauzula wykonalności.

Po opatrzeniu taką klauzulą wykonalności tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym, który stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji. W ramach postępowania egzekucyjnego dłużnik, przeciwko któremu ma być prowadzona egzekucja, ma jednak możliwość merytorycznej obrony realizowanej przez roszczenie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Na podstawie powództwa przeciwegzekucyjnego możliwe jest kwestionowanie wykonalności tytułu wykonawczego.

Wytoczenie powództwa możliwe jest m.in. jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

Powodem w powództwie jest dłużnik lub inna osoba, np. małżonek dłużnika. Pozwanym jest wierzyciel, na rzecz którego egzekucja jest lub ma być prowadzona.

Powództwo to może być realizowane tylko pod warunkiem, że istnieje możliwość wykonania tytułu wykonawczego. Żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności nie może być jednak skutecznie złożone po wyegzekwowaniu należności w całości, co oznacza utratę prawa wytoczenia powództwa z chwilą wyegzekwowania przez wierzyciela całości świadczenia objętego tytułem wykonawczym.

2. Zakres pozwu:

 

W pozwie określimy

  • wskazanie podstawy faktycznej i prawnej powództwa,
  • żądania pozwu,
  • sąd właściwy do wniesienia pozwu,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • opłaty, jakie należy uiścić w związku z wniesieniem pozwu,
  • szczegółowe uzasadnienie żądań pozwu.

 

3. Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

-          wskazać sposoby zabezpieczenia powództwa.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN