Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Cofnięcie pozwu

Cofnięcie pozwu

Cel wniesienia pisma procesowego

Powód nie musi uzyskać zgody pozwanego na cofnięcie pozwu, jeżeli dokonuje tej czynności do chwili rozpoczęcia rozprawy. Rozpoczęcie rozprawy następuje z chwilą zabrania po raz pierwszy głosu, na pierwszym terminie posiedzenia. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że jest to sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Cofnąć powództwo może tylko podmiot, który je wytoczył. Oświadczenie o cofnięcie pozwu może być złożone w piśmie procesowym lub ustnie do protokołu posiedzenia sądu. 

  • Cofnięcie pozwu może nastąpić bez zrzeczenia się roszczenia lub może być połączone ze zrzeczeniem się roszczenia.
  • Zrzeczenie się roszczenia stanowi oświadczenie woli powoda, przez złożenie którego, rezygnuje on
    z dochodzonego roszczenia.


Skutki cofnięcia pozwu

Cofnięcie pozwu, niezależnie, czy jest połączone ze zrzeczeniem się roszczenia, wywołuje konieczność umorzenia wszętego postępowania.

Pozew cofnięty nie wywołuje skutków materialnoprawnych ani procesowych, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa oraz z doręczeniem pozwu pozwanemu. W wypadku skutecznego cofnięcia pozwu nie nastąpiło zatem np. przerwanie biegu przedawnienia roszczenia.

Jeżeli zgoda pozwanego na cofnięcie pozwu jest wymagana, należy zawiadomić go o cofnięciu pozwu nie tylko wtedy, gdy cofnięcie następuje poza rozprawą, lecz także wtedy, gdy cofnięcie następuje na rozprawie, a pozwany wniósł o rozpoznanie sprawy pod swoją nieobecność albo nie stawił się na rozprawę bez usprawiedliwienia.


Zakres pisma procesowego

W piśmie określimy:

  • niezbędne elementy, jakie powinno zawierać pismo procesowe,
  • sąd właściwy do wniesienia pisma procesowego,
  • szczegółowe uzasadnienie pisma procesowego,
  • wskazać załączniki, jakie należy załączyć do pisma.

     
Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN